REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SISSTONE.PL
INFORMACJA O WŁAŚCICIELU SKLEPU
Sklep Internetowy sisstone.pl działający pod adresem https://sisstone.pl/ jest serwisem prowadzonym przez: Amigo Bartosz Wolny z siedzibą w Zabrzu, ul. Legnicka 21 NIP: 9691642259 REGON: 386391116 Numer telefonu: +48 724 308 753 Adres e-mail: sisstonejewellery@gmail.com
 1.   Podstawowe pojęcia
Na potrzeby niniejszego regulaminu stosuje się następujące definicje:
1.    KODEKS CYWILNY – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny, oznaczona w regulaminie skrótem k.c.
2.    ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Konsumenta, które w sposób bezpośredni zmierza do zawarcia umowy sprzedaży, zawierające w szczególności rodzaj i liczbę towaru.
3.    KOSZYK ZAMÓWIEŃ – aplikacja informatyczna znajdujące się na stronie https://www.sisstone.pl/koszyk/ dzięki której Konsument może złożyć zamówienie, na prezentowane w Sklepie towary oraz ustalić całkowitą wartość zamówienia oraz koszty dostawy.
4.    ZAMAWIAJĄCY –osoba składająca zamówienie do momentu zatwierdzenia jego treści poprzez naciśnięcie przycisku ZAMAWIAM I PŁACĘ.
5.    REGULAMIN – regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu.
6.    SKLEP – sklep internetowy www.sisstone.pl, prowadzony przez podmiot wskazany w preambule regulaminu.
7.    NEWSLETTER – wiadomość, wysyłana na wskazany przez subskrybenta adres poczty elektronicznej, zawierająca zamówione informacje handlowe
8.    KONSUMENT – osoba fizyczna, która zgodnie z art. 221 kodeksu cywilnego dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
9.    PRZEDSIĘBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, która prowadzi we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową w związku z czynnościami prawnymi, objętymi treścią przedmiotowego Regulaminu.
10.    TOWAR – produkt oferowany do sprzedaży w sklepie.
11.    UMOWA SPRZEDAŻY – umowa cywilnoprawna, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, na mocy, której Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Kupującego własności zamówionego towaru i wydać go, a Kupujący zobowiązuje towar odebrać i zapłacić cenę.
12.    SPRZEDAWCA – przedsiębiorca, będący stroną umowy sprzedaży w rozumieniu k.c. oferujący towar do sprzedaży w ramach Sklepu.
13.    KUPUJĄCY – Konsument lub inna osoba, będący stroną umowy sprzedaży w rozumieniu k.c., nabywający towar w ramach Sklepu.
14.    UMOWA ZAWARTA NA ODLEGŁOŚĆ – umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
15.    USŁUGA ŚWIADCZONA DROGA ELEKTRONICZNĄ – wykonanie usługi na odległość poprzez przekazanie danych na indywidualne żądanie usługobiorcy (Konsumenta lub innej osoby), przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci teleinformatycznej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004r. – Prawo telekomunikacyjne.
16.    USŁUGODAWCA – przedsiębiorca wskazany w preambule Regulaminu, prowadzący Sklep.
17.    USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej przez Usługodawcę drogą elektroniczną.
2. Bezwzględny warunek korzystania ze sklepu internetowego
1.    Sprzedawany asortyment oraz jego opisy przeznaczone są z założenia na cele kolekcjonerskie, poznawczo – edukacyjne oraz naukowe i doświadczalne. Opisy produktów na stronie https://sisstone.pl/ są własnością usługodawcy i chronione są prawem autorskim. Sporządzane są one na podstawie informacji o półproduktach uwzględniając zasady SEO.
 3. Cechy towaru
1.    Wszystkie towary sprzedawane w Sklepie zostały dopuszczone do obrotu na terytorium RP, posiadają oznaczenie producenta lub importera, wymagane znaki zgodności z odpowiednimi przepisami prawa oraz zostały nabyte od uprawnionych podmiotów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Ceny i potwierdzenie sprzedaży
1.    Ceny towarów oferowanych w Sklepie są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT (są cenami brutto).
2.    Dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy sprzedaży jest paragon lub wystawiana na żądanie Kupującego faktura.
3.    Ceny towarów nie zawierają kosztów wysyłki.
 5. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną
1.    Treść niniejszego paragrafu Regulaminu stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2.    Regulamin określa zasady dokonywania przez Sprzedawcę sprzedaży towarów na odległość, a także korzystania ze Sklepu oraz z oferowanych za jego pośrednictwem usług świadczonych drogą elektroniczną.
3.    Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wymaga spełnienia przez Usługobiorcę opisanych poniżej minimalnych wymagań technicznych:
o    Internet Explorer w wersji 11.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i cookies,
o    Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, JavaScript i cookies
o    Google Chrome w wersji 48.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, JavaScript i cookies
o    Safari w wersji 4.1 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, JavaScript i cookies
o    rozdzielczość ekranu 1024 × 768 pikseli lub wyższa.
4.    Sklep przy użyciu sieci Internet zamieszcza informację o swojej ofercie handlowej na stronie https://sisstone.pl/ oraz podstronach i świadczy drogą elektroniczną usługi umożliwiające: nabywanie towarów znajdujących się w bazie Sklepu za pomocą funkcji KOSZYK ZAMÓWIEŃ oraz subskrypcję Newslettera.
5.    Usługodawca wykorzystuje pliki „cookies”, a szczegółowe informacje na ten temat zawarte zostały w Polityce plików „cookies”.
5.1  Regulamin wykorzystania plików „cookies” w sklepie internetowym
1.    Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą wypełnienia i potwierdzenia przez Usługobiorcę odpowiedniego formularza, znajdującego się na stronie Sklepu.
Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieokreślony i może zostać rozwiązana przez każdą ze stron w każdym czasie i bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem w/w umowy oraz postanowień określonych w § 10 regulaminu. Usługobiorca, który zarejestrował swoje Indywidualne Konto Klienta na stronie Usługodawcy, może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez przesłanie żądania usunięcia konta na adres sisstonejewellery@gmail.com
 6. Procedura składania i realizacji zamówień
1.    Klient może korzystać ze Sklepu bez konieczności trwałego rejestrowania się w bazie Sklepu.
2.    Informacje znajdujące się na stronie Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, natomiast stanowią one zaproszenie do składania ofert przez Kupującego.
3.    Zamawiający składając zamówienie w Sklepie, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu.
4.    Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego formularza zamówienia oraz jego potwierdzenie poprzez naciśniecie przycisku ZAMAWIAM I PŁACĘ.
5.    Zamówienia przyjmowane są drogą elektroniczną na stronie https://sisstone.pl/koszyk.html poprzez aplikację KOSZYK ZAMÓWIEŃ. System automatycznie generuje powiadomienie o złożonym zamówieniu.
6.    Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji:
o    W wypadku zamówień przed płaconych – w momencie, w którym Sklep otrzyma potwierdzenie płatności,
o    Dla zamówień płatnych przy odbiorze – w momencie ich złożenia
7.    Zamówienia realizowane są w terminie od 1 do 3 dni roboczych.
8.    W przypadku braku towaru w magazynie Sklep informuje o tym Zamawiającego. Sklep określa termin dostawy lub proponuje towar o porównywalnych właściwościach. Zamawiający w takim przypadku może:
o    zrezygnować z zakupu,
o    czekać na dostawę wybranego towaru,
o    zaakceptować proponowany towar.
9.    Zamawiający jest zobowiązany poinformować sprzedawcę o swojej decyzji pocztą elektroniczną w terminie 24 godzin. Brak decyzji w tym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z zawarcia umowy sprzedaży.
 7. Warunki płatności
Sklep przewiduje następujące sposoby płatności:
1.    Przelew / przedpłata na rachunek bankowy.
2.    Przelew / przedpłata –PayPal.
3.    Zapłata za pobraniem (przy odbiorze).
Wpłaty należy kierować na rachunek:
Konto w złotówkach: 37 1050 1230 1000 0092 7809 5980 
Nazwa odbiorcy: Amigo Bartosz Wolny
W tytule przelewu należy wpisać numer zamówienia.
 8. Dostawa towaru
1.    Dostawa towarów nie jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Kupującego w potwierdzonym zamówieniu.
2.    Zamówione towary dostarczane są Kupującemu zgodnie z jego wyborem za pośrednictwem:
o    Poczty Polskiej S.A.
o    InPost Sp. z o. o.
o    DPD Polska Sp. z o. o.
3.    Usługa Poste Restante świadczona przez Pocztę Polską S.A. polega na przyjęciu, przemieszczeniu oraz doręczeniu przesyłki wyłącznie poprzez jej wydanie w wyznaczonej placówce pocztowej, wskazanej przez nadawcę, po wcześniejszym powiadomieniu adresata e-mailem albo przez SMS, o możliwości i miejscu jej odbioru. Dla usługi Poste Restante ustala się 14 dniowy termin odbioru, liczony od dnia następnego po dniu przekazania e-mailem albo SMS-em informacji o nadejściu przesyłki do wskazanej przez nadawcę placówki pocztowej. Maksymalne wymiary przesyłki wynoszą 250 cm (suma krawędzi); dopuszczalna masa przesyłki to 30 kg.
4.    Usługa Paczkomaty 24/7 świadczona przez InPost Sp. z o. o. polega na przyjęciu, przemieszczeniu oraz doręczeniu przesyłki z wykorzystaniem wyznaczonego Paczkomatu, czyli elektronicznej szafy depozytowej, umożliwiającej osobie upoważnionej odbiór znajdującej się w niej przesyłki, po wcześniejszym powiadomieniu adresata e-mailem i przez SMS. Dla przesyłek paczkomatowych ustala się 2 dniowy termin odbioru, liczony od momentu umieszczenia ich w Paczkomacie. Przesyłki nieodebrane w tym terminie, są kierowane do Oddziału Inpost gdzie mogą zostać podjęte przez adresata w terminie do 14 dni od momentu umieszczenia ich w Paczkomacie. InPost Sp. z o .o. poinformuje odbiorcę (email i sms) o fakcie przekazania przesyłki do Oddziału InPost. Aktualny wykaz Paczkomatów oraz lista adresów oddziałów InPost sp. z o. o. znajduje się na stronie internetowej http://paczkomaty.pl. Maksymalne wymiary przesyłki paczkomatowej wynoszą 64 cm x 41 cm x 38 cm; dopuszczalna masa przesyłki to 25 kg.
 9. Koszty wysyłki
1.    Koszt dostawy towaru ponosi Kupujący, zgodnie z obecnie obowiązującymi cennikami podmiotów wymienionych w § 7 ust. 2 Regulaminu.
2.    Koszt dostawy jest zależny od łącznej ceny zamawianych towarów, formy dostawy oraz formy płatności. Kalkulacja ostatecznego kosztu dostarczenia podawana jest w podsumowaniu zamówienia.
 10. Reklamacje
1.    Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Kupującego za zgodność towaru z zawartą umową sprzedaży, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną, których szczegółowy opis znajduje się w tytule XI dziale II k.c.
2.    Jeżeli Kupujący stwierdzi niezgodności towaru z umową, to musi o tym fakcie powiadomić Sprzedawcę przed upływem okresu odpowiedzialności, tj. dwóch lat liczonych od dnia wydania towaru, w następujący sposób:
o    poprzez wypełnienie formularza reklamacyjnego
o    wysyłając lub dostarczając osobiście zawiadomienie na adres pocztowy siedziby lub lokalu Przedsiębiorcy;
o    wysyłając zawiadomienie na adres e-mail sisstonejewellery@gmail.com;
o    ustnie do protokołu w siedzibie lub lokalu Przedsiębiorcy.
3.    W chwili odbioru towaru Kupujący zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki, zwracając szczególną uwagę na wszelkie uszkodzenia opakowania oraz taśm zabezpieczających.
4.    W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki Kupujący zobowiązany jest zgłosić ten fakt kurierowi i niezwłocznie powiadomić o tym sklep drogą e-mailową na adres sisstonejewellery@gmail.com.
5.    Przewidziane postępowanie reklamacyjne opisane w ramach regulaminu sklepu nie ogranicza Kupującego do korzystania z prawa bezpłatnej pomocy prawnej świadczonej m. in. u miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów, jak i dostępu do pozasądowych procedur rozpatrywania reklamacji i środków zaskarżenia.
6.    Należy również wskazać, iż w skutek implementacji regulacji prawnych Unii Europejskiej w sytuacji, gdy Sprzedawca nie uzna reklamacji Kupującego, a ten się nie zgadza z finalną decyzją Sprzedawcy, może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego. Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie http://www.uokik.gov.pl. Jednocześnie Sklep wskazuje, iż istnieje możliwość pozasądowego rozstrzygania sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży zawartych pomiędzy Konsumentami i Przedsiębiorcami na szczeblu unijnym, za pomocą Platformy ODR, która stanowi punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców pragnących pozasądowego rozstrzygania sporów objętych Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. Platforma ODR działająca pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr jest interaktywną stroną internetową, do której możliwy jest elektroniczny i bezpłatny dostęp we wszystkich językach urzędowych instytucji Unii.
 11. Odstąpienie od umowy i zwrot towaru
1.    Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy przez wysłanie zawiadomienia o odstąpienia od umowy e-mailem na adres sisstonejewellery@gmail.com lub w każdy inny sposób, w którym jednoznacznie poinformuje Sprzedawcę o swojej decyzji odstąpienia od umowy.
2.    Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy i zwrotu towaru w ciągu 14 dni bez podania przyczyny. Towar należy odesłać na adres: Legnicka 21, 41-811 Zabrze, z dopiskiem SisStone
3.    Kupujący pokrywa jedynie bezpośrednie koszty przesyłki – zwrotu towaru. Natomiast Sprzedawca zwraca Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru.
4.    Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
5.    Jeżeli Przedsiębiorca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
6.    Kupujący ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
7.    Formularz odstąpienia od umowy sprzedaży znajduje się na stronie
 12. Postanowienia końcowe
1.    W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy k.c., ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
2.    Znaki towarowe oraz nazwy firm zostały użyte tylko i wyłącznie w celach informacyjnych.
3.    Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen artykułów, jak również wycofania niektórych towarów ze sprzedaży.
4.    Sklep dokłada wszelkich starań, aby opisy umieszczonych w sklepie towarów były zgodne z rzeczywistością. Nie ponosi jednak odpowiedzialności za błędne podanie parametrów i właściwości produktów lub nagłą ich zmianę przez jego producenta. W przypadku, gdy opisy prezentowane na stronie Sklepu w dniu złożenia przez Kupującego oferty kupna nie pokrywałyby się z rzeczywistością, w ciągu 14 dni od daty zakupu ma on prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, zgodnie z przepisami o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość. Odstąpienie powinno być dokonane poprzez powiadomienia Sprzedawcy o odstąpieniu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sisstonejewellery@gmail.com.
5.    Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w całości bądź części w dowolnym czasie, jednak zmiany nie mogą naruszać praw osób, które dokonały złożenia zamówienia lub zawarły umowę przed datą wejścia w życie dokonanej zmiany.
 

Regulamin wykorzystania plików Cookies
1. Co to są pliki „cookies”?
Pliki „cookies” (po polsku zwane ciasteczkami) to pliki danych o niewielkim rozmiarze, w szczególności pliki tekstowe, które serwer zapisuje na urządzeniu użytkownika. Pliki „cookies” umożliwiają rozpoznanie urządzenia użytkownika i pozwalają odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dopasowując ją do jego preferencji. Pliki „cookies” zazwyczaj zawierają:

nazwę strony internetowej swojego pochodzenia,

czas przechowywania ich na urządzeniu,

unikalny numer.

2. Jakie mamy rodzaje plików „cookies”?
Wyróżniamy 3 podstawowe typy plików „cookies”:

sesyjne –tymczasowe pliki, które pozostają na urządzeniu użytkownika do czasu wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej’

stałe – pliki pozostające na urządzeniu przez czas określony w ich parametrach albo do momentu ich manualnego usunięcia

podmiotów zewnętrznych – pliki umożliwiające dostosowanie wyświetlanej strony do preferencji użytkownika w momencie, gdy dokonuje on zakupów.

3. W jakim celu używa się plików „cookies”?
Plików „cookies” używa się w celu:

dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika,

uzyskania danych statystycznych,

działań marketingowych i reklamowych.

4. Co jest zadaniem plików „cookies”?
Pliki „cookies” mają za zadanie przechowywanie informacji na temat języka, którym posługuje się użytkownik, jego lokalizacji i wybranych losowo danych dotyczących identyfikatorów sesji. Gromadzone dane służą do analizy, w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych. Pozwala to na ulepszanie ich struktury i zawartości dzięki pozyskanym danym statystycznym dotyczącym ilości nowych i stałych użytkowników oraz analizie odwiedzanych przez nich podstron.

5. Zgoda na wykorzystanie plików „cookies”
Pliki „cookies” umieszcza na urządzeniu końcowym użytkownika

Korzystając ze sklepu Użytkownik wyraża zgodę na używanie plików „cookies” zgodnie z ustawieniami własnej przeglądarki. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, za wyjątkiem informacji zawartych w plikach „cookies”.

Akceptując regulamin użytkownik wyraża zgodę na udostępnianie plików „cookies”, z których korzysta serwis, kontrahentom prowadzącego serwis i innym reklamodawcom.

6. Czy można usunąć lub wyłączyć pliki „cookies”?
Użytkownik może w każdej chwili zmienić ustawienia przeglądarki, aby nie akceptowała plików „cookies” lub informowała o ich przesyłaniu, jednak nieakceptowanie plików „cookies” może powodować utrudnienia w korzystaniu ze sklepu internetowego.Zazwyczaj oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies”. Ustawienia przeglądarki mogą zostać zmienione tak, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” lub informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. W ustawieniach przeglądarki internetowej można znaleźć instrukcję, jak wyłączyć automatycznie zapis plików „cookies”.

Polityka prywatności
§1 Postanowienia ogólne
1.    Niniejsza Polityka Ochrony Danych Osobowych wyjaśnia zasady zbierania i wykorzystywania przez nas danych osobowych zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwany dalej RODO).
2.    Opisujemy w jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane osobowe, a także jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem przez nas danych.
3.    Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Panią/Pana identyfikować tj. imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej i adres do doręczenia zakupów.
4.    Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Amigo Bartosz Wolny z siedzibą w Zabrzu, ul. Legnicka 21 NIP: 9691642259 REGON: 386391116, która prowadzi sklep internetowy SisStone działający pod adresem sisstone.pl
5.    Polityka dotyczy wszystkich towarów dostępnych dla Użytkowników/Klientów poprzez stronę internetową oraz przez aplikację mobilną.
6.    Dane osobowe zbieramy w minimalnym możliwym zakresie. Przy zbieraniu tych danych staramy się zapewnić ich rzetelność i aktualność. Jeśli zebrane dane osobowe przestaną być niezbędne w danym celu i nie ma prawnego obowiązku ich przechowywania, wówczas w miarę możliwości staramy się je usunąć, zniszczyć lub trwale uniemożliwić ich powiązanie z określoną osobą
§2 Jakie dane osobowe zbieramy?
Zbieramy od Państwa bezpośrednio następujące rodzaje danych osobowych:
1.    Poprzez formularz „kontaktowy” możemy zbierać od Państwa takie dane jak: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu. Korzystamy z nich wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie. Konsekwencją niepodania tych danych jest uniemożliwienie kontaktu z Państwem.
2.    Poprzez formularz „zarejestruj się”, możemy zbierać od Państwa dane: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres IP. Dane te są potrzebne do założenia konta i realizacji złożonych przez Państwa zamówień, a także do ewidencji sprzedaży.
3.    Poprzez subskrybowanie się do newslettera możemy zbierać dane takie jak: adres poczty elektronicznej (e-mail). Uzyskane w ten sposób dane są wykorzystywane tylko w celu przesłania informacji handlowych (np. o akcjach promocyjnych).
4.    Poprzez wykonywanie określonej procedury –„dodaj do koszyka”, zbieramy takie dane jak imię i nazwisko; numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj) wyłącznie w związku z zawarciem umowy kupna – sprzedaży z naszym sklepem, za pośrednictwem strony internetowej. Dane osobowe w tym przypadku przetwarzane są tylko i wyłącznie na potrzeby zrealizowania zakupu towaru i tylko w takim zakresie w jakim jest to niezbędne do prawidłowego wykonania umowy kupna – sprzedaży towaru.
§3 Jakie przysługują państwu prawa w związku z RODO
W związku z przetwarzaniem przez SisStone Państwa danych osobowych przysługuje Państwu szereg praw wynikających z „RODO”, w szczególności:
1.    prawo do dostępu – zgodnie z tym uprawnieniem przysługuje Państwu prawo uzyskania potwierdzenia, czy Państwa dane są faktycznie przez Sklep przetwarzane. Jeżeli dane są faktycznie przetwarzane, to przysługuje państwu prawo do uzyskania od nas następujących informacji:
1.    celu w jakim przetwarzane są dane osobowe (np. realizacja umowy, etc.),
2.    kategorii danych osobowych, które podlegają przetwarzaniu (np. imię, nazwisko, adres zamieszkania),
3.    informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach, którzy są zlokalizowani poza UE (tzw. państwa trzecie),
4.    o w miarę możliwości planowanym okresie przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu,
5.    informacji o przysługujących Państwu uprawnieniach tj. prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (oczywiście o ile te konkretne prawa w danym przypadku przysługują);
6.    informacji o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego,
7.    jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której one dotyczą – wszelkie dostępne informacje o ich źródle, z którego administrator je pozyskał,
8.    informacji o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, oraz istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.
2.    prawo do usunięcia danych tzw. prawo do “bycia zapomnianym” – mają Państwo prawo do żądania od Sklepu niezwłocznego usunięcia danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
1.    dane osobowe nie są już potrzebne do celów, do których zostały zgromadzone lub przetworzone w inny sposób,
2.    odwołają Państwo zgodę, na podstawie której odbywało się przetwarzanie i nie będzie istniała inna podstawa prawna do przetwarzania,
3.    złożą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania i nie będą istniały żadne nadrzędne uzasadnione podstawy do przetwarzania. Złożenie sprzeciwu jest wówczas równoznaczne z cofnięciem zgody. Z tą chwilą Państwa dane osobowe zostaną usunięte z naszych zbiorów, a przesyłanie informacji handlowych zostanie zaprzestane.
4.    dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
5.    usunięcie danych osobowych jest wymagane do spełnienia obowiązku prawnego.
3.    prawo do ograniczenia przetwarzania – w przypadku zgłoszenia takiego żądania, przetwarzanie danych osobowych ograniczy się tylko do ich przechowywania w następujących przypadkach:
1.    podważają Państwo prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
2.    przetwarzanie jest niezgodne z prawem i zamiast usunięcia żądają Państwo ograniczenia wykorzystywania danych osobowych,
3.    administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów, w jakich były przetwarzane, jednak osobie, której dane dotyczą są one potrzebne do wysunięcia, wykonania lub obrony roszczeń z tytułu prawa,
4.    złożyli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania skuteczny do momentu wyjaśnienia czy uzasadnione interesy realizowane przez administratora nie przeważają nad interesami osoby, której dane dotyczą.
4.    prawo do przenoszenia danych – mają Państwo możliwość zdecydowania, że dane osobowe zostaną przez nas przekazane bezpośrednio innemu administratorowi, o ile:
1.    przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody,
2.    przetwarzanie odbywa się z wykorzystaniem metod zautomatyzowanych.
5.    prawo do sprostowania – mają Państwo prawo do zażądania od nas niezwłocznego sprostowania dotyczących Państwa nieprawidłowych danych osobowych. Dodatkowo, z uwzględnieniem celów przetwarzania mają Państwo prawo do zażądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.
6.    prawo do wniesienia skargi – mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego odpowiedzialnego za ochronę danych. Właściwym organem nadzorczym w Polsce jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.
SisStone jako administrator danych odpowiada za realizację tych praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku wszelkich pytań i próśb dotyczących zakresu i realizacji praw oraz potrzeby skorzystania z określonego uprawnienia w zakresie ochrony danych osobowych prosimy o kontakt z Administratorem. Postaramy się rozpatrzyć Państwa prośbę w terminie do 30 dni od złożenia wniosku.
§4 Zakres przetwarzania danych
Przetwarzamy dane osobowe tylko wtedy, gdy:
1.    Pan/Pani jest proszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w oznaczonym celu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), np. subskrybowania do naszego.
2.    Przetwarzanie jest niezbędne do wypełniania zobowiązań wobec Państwa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), jeżeli są lub będą Państwo stroną umowy w związku z dokonywanym w naszym sklepie, zakupu towarów oraz podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą (w szczególności odpowiedzi na wszelkie zapytania).
3.    Przetwarzanie jest konieczne w celu wywiązania się z obowiązków prawnych lub wprost nakazuje to przepis prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w razie konieczności udostępnienia danych osobowych organom państwowym oraz do prowadzenia ksiąg podatkowych.
4.    Przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji uzasadnionych interesów administratora lub strony trzeciej i nie wpływa nadmiernie na Państwa podstawowe prawa i wolności (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) np. dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec administratora, oraz m.in. do celów statystycznych (w tym analizowanie i profilowanie danych).
§5 Udostępnianie danych osobowych
1.    SisStone udostępnia Państwa dane osobowe tylko takim podmiotom i organizacjom, które je chronią i postępują zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.
2.    Dane osobowe gromadzone są tylko wtedy, gdy sami nam je Państwo udostępnią, np. poprzez wypełnienie formularza bądź przesłanie e-maila, w ramach zamówienia towarów, usług lub zapytań.
3.    Państwa dane mogą być przekazane następującym odbiorcom:
1.    operatorom pocztowym, kurierom i dostawcom, w przypadku, gdy będzie to niezbędne do realizacji dostawy na Państwa rzecz,
2.    podmiotom prowadzącym działalność doradczą, audytorską oraz kancelariom prawnym,
3.    agencjom marketingowym, jeśli uzyskamy Państwa zgodę na wykorzystywanie danych do przesyłania informacji handlowej lub innej komunikacji marketingowej, bądź będzie to dopuszczalne na podstawie uzasadnionego interesu administratora,
4.    podmiotom obsługującym płatności elektroniczne lub karty płatnicze w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Klienta,
5.    dostawcom usług zaopatrujący administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne, umożliwiające prowadzenie sklepu internetowego i świadczonych za jego pośrednictwem usług (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu),
6.    dane również mogą być przekazywane, podmiotom lub instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie wystosowania przez nie żądania udostępnienia danych, na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego).
7.    innym podmiotom, jeśli będzie to wynikać z ustaleń z Państwem. Wskazane wyżej podmioty nie decydują samodzielnie o tym, w jaki sposób przetwarzać Państwa dane osobowe. Przetwarzanie przez nie danych osobowych ma miejsce tylko w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla prowadzenia działalności przez administratora i nie będzie wykraczać poza zakres celów wskazanych w par. 4.
SisStone zawiera umowy powierzania z wymienionymi wyżej usługodawcami mające na celu chronić Państwa prywatność. Zasadniczo usługodawcy ci mogą przetwarzać dane jako podmioty przetwarzające, uzyskują dostęp do danych użytkownika wyłącznie w zakresie i na okres, jaki jest niezbędny w celu realizacji określonej usługi. W ramach przyjętej Polityki Prywatności SisStone zobowiązuje się nie sprzedawać danych osobowych Klientów.
§6 Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie
1.    Państwa dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i mogą być profilowane.
2.    W każdej chwili możecie państwo wnieść sprzeciwu odnośnie profilowania.
3.    Od momentu wniesienia sprzeciwu nie wolno nam już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że będziemy w stanie wykazać istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
4.    Jednak, prosimy pamiętać, iż dzięki profilowaniu lepiej dopasujemy wyniki wyszukiwania i reklamy do Państwa preferencji.
§7 Przekazywanie do krajów trzecich
Jeżeli przekazujemy dane osobowe odbiorcom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), odbywa się to tylko wówczas, jeżeli w stosunku do tego trzeciego kraju, Komisja Europejska potwierdziła stosowny poziom ochrony danych, a z odbiorcą danych został uzgodniony stosowny poziom ochrony danych (np. z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych UE).
§8 Zabezpieczanie danych osobowych
1.    SisStone stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe.
2.    Dostęp do danych osobowych mają wyłącznie osoby upoważnione do ich przetwarzania oraz zobowiązane do zachowania tych danych w poufności. Wszelkie podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych na podstawie umowy, zobowiązane są do ich ochrony stosując odpowiednie środki bezpieczeństwa i będą zobowiązane do nieprzekazywania Państwa danych bez naszej zgody i wiedzy.
§9 Okres przechowywania
Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane.
Cel przetwarzania    Okres przetwarzania
Realizacja zamówień    W zakresie, w jakim Państwa dane osobowe są przetwarzane dla celów realizacji zamówień, będziemy je przetwarzać przez okres obowiązywania umowy dotyczącej transakcji, przy czym możemy przedłużyć ten okres o okres przedawnienia Państwa roszczeń, jeśli przetwarzanie tych danych będzie niezbędne w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń, a także w celu obrony przed takimi roszczeniami.
Zbieranie danych rejestracyjnych klienta    Do czasu złożenia wyraźnego żądania usunięcia Państwa konta klienta, dane te będą przetwarzane przez nasz Sklep w ograniczony sposób, sprowadzający się jedynie do przechowywania tych danych. Dane te będą przechowywane tylko i wyłącznie na potrzeby innych umów kupna – sprzedaży produktów, które możecie Państwo dokonywać poprzez naszą platformę internetową
Przechowywanie dokumentacji dla celów wykazania spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności ustawy o rachunkowości i ustawy – Ordynacja podatkowa    Okres wskazany we właściwych przepisach prawa – co do zasady są to okresy 5-letnie, liczone od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło np. wystawienie faktury
Dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec administratora    Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata).
Działania marketingowe i informacyjne (newsletter)    W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do czasu wycofania tej zgody
Działania statystyczne (w tym analizowanie i profilowanie danych)    Do czasu wniesienia sprzeciwu
§10 Postanowienia końcowe
1.    W razie, gdybyście mieli Państwo jakiekolwiek pytania, zastrzeżenia lub wątpliwości, dotyczące treści niniejszej Polityki Prywatności, lub sposobu w jaki przetwarzamy dane osobowe, jak również skargi dotyczące tych kwestii, prosimy o przesłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres Administratora: sisstonejewellery@gmail.com
2.    Zachęcamy przy tym, aby przed wniesieniem skargi w celu najszybszego i dogodnego rozwiązania wszelkich kwestii związanych z Państwa danymi osobowymi skontaktować się uprzednio z administratorem i o ile będzie to możliwe tą drogą wyjaśnić wątpliwości, czy rozwiązać powstały problem.
3.    Ze swojej strony, dziękujemy za zaufanie i dołożymy wszelkich starań, by Państwa dane były bezpieczne, a ich przetwarzanie przez nas zgodne z obowiązującym prawem.
4.    SisStone zastrzega sobie prawo do wprowadzenia koniecznych zmian oraz uaktualnień do niniejszej Polityki Prywatności poprzez opublikowanie nowej treści na naszej stronie internetowej. Po dokonaniu zmiany Polityka Prywatności ukaże się na stronie z nową datą.